Redegjørelse for Nøstrets overholdelse av åpenhetsloven

Nøstret er et bosted som tilbyr bo- og omsorgstjenester til mennesker med behov for tett oppfølging av psykisk helse. 

Nøstret jobber kontinuerlig med å sikre at virksomheten ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold jf. den norske åpenhetsloven.

Vi jobber med vårt samfunnsansvar hver eneste dag, i henhold til vårt verdidokument. Nøstret stiller krav for å sikre best mulig ivaretakelse av miljø, arbeidsforhold og sosiale rettigheter, i tillegg til nasjonale lover og regler. 

Det handles gjennom langsiktige samarbeidsavtaler med et begrenset antall veletablerte leverandører som forplikter seg til å levere på HMS, arbeidsforhold, sosiale rettigheter og ivaretakelse av miljøet.

Nøstret gjennomfører årlige risikovurderinger for våre tjenester som brukes som grunnlag for aktsomhetsvurderinger. Vurderinger omfatter både forhold som får betydning for åpenhetsloven (grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) og miljørisiko. 

Basert på aktsomhetsvurderingene våre innebærer virksomheten i utgangspunktet begrenset risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Engasjerte profesjonelle medarbeidere som trives er Nøstrets viktigste ressurs og vi er kjent for å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Vi har konkurransedyktige betingelser i alle stillinger og tilrettelegger for en mest mulig helsefremmende arbeidssituasjon. Vi har et mangeårig samarbeide med bedriftshelsetjeneste og har et velfungerende arbeidsmiljøutvalg.

Nøstret leier lokaler i Hole kommune. Leieforholdene er velregulerte og inngått med kjente utleiere. 

Når det gjelder potensiell negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, har vi identifisert at den største risikoen knytter seg til anskaffelse av IKT-utstyr, elektronikk, lyskilder, enkelte typer kontormøbler og kontorrekvisita. For å minimere ev. negativ belastning søker Nøstret å reparere og gjenbruke så langt det lar seg gjøre. For øvrig følger vi leverandørene våre tett og stiller krav til dokumentasjon som nevnt ovenfor.

I de tilfeller vi er usikre på hvordan leverandøren påvirker omverdenen, stiller vi krav om redegjørelse og dokumentasjon. Dersom en leverandør ikke kan dokumentere tilfredsstillende ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne medføre konsekvenser for kontraktsforholdet med Nøstret. I normale tilfeller vil vi først søke å påvirke leverandøren til å minimere risikoen og å reparere ev. brudd som er begått.

Nøstret har eget kvalitetsutvalg som arbeider med kvalitetsforbedring og implementeringen av beste praksis. Vi gjennomfører årlige medarbeider og beboerundersøkelser for å forbedre våre tjenester og sikre beboernes trivsel og trygghet. Nøstret har gode rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. 

Åpenhetsloven gir allmenheten rett til å be om informasjon om hvordan Nøstret håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon kan det rettes en skriftlig forespørsel til post@nostret.no